آموزشی

نور و رنگ

نور و رنگ :

نور و رنگ

شناخت رنگ و تأثیرات آن نیز مانند نور توجه های زیادی را به خود جلب کرده است .

در سال 1676 نیوتون کشف کرد اگر نور سفید را از یک منشور عبور دهد به رنگ های قابل رویتی تجزیه می شود که در واقع طیف آن ها مطابق با طول موج هایی است که با عنوان نور مرئی شناخته می شود .

نور و رنگ

نور و رنگ

هر رنگ را می توان با تعیین طول موج یا بسامد آن تعریف کرد .

طول موج ها درون خود رنگی ندارند و این چشم و مغز انسان است که به رنگ عینیت می بخشد .

بنابراین علی رغم آنکه رنگ یک جسم در جهان عینی ثابت است ممکن است از دید افراد ناظر رنگ های متفاوتی باشد .

چراکه توانایی انسان ها در دیدن رنگ ها متفاوت است برای مثال افراد کوررنگ درک متفاوتی از برخی رنگ ها دارند .

از سوی دیگر مقدار و رنگ نور ، در چگونگی شناخت و تشخیص رنگ ها نقش اساسی دارد .

همانطور که همه ما تجربه کرده این در نور بسیار کم نمی توان بسیاری از رنگ ها را تشخیص داد .

لازم بذکر است که رنگ یک جسم هم در نورهای مختلف ، متفاوت دیده می شود .

برای آنکه جسمی با چند رنگ مختلف مانند یک تابلو نقاشی ، همه رنگ هایش به خوبی دیده شود طیف نوری که به آن تابانده می شود باید پیوسته باشد .

یعنی باید دارای تمام طول موج های بین 380 تا 700 نانومتر باشد .

لازم به یادآوری است که اگر طیف دو لامپ که هر دو طیف پیوسته دارند با هم متفاوت باشد باز هم رنگ یک جسم در آن ها یکسان دیده نمی شود .

منابع نوری که طیف آن ها در ناحیه قرمز قوی تر باشد مثل لامپ های هالوژن ، رنگ های گرم هستند .

منابع نوری که طیف آن ها در ناحیه آبی قوی تر باشد رنگ های سرد هستند .