آموزشی

انتخاب نور در فضاهای مختلف

انتخاب نور در فضاهای مختلف :

انتخاب نور در فضاهای مختلف

فضاهای تجاری ، صنعتی ، اداری ، مسکونی ، درمانی و آموزشی را از یکدیگر توسط انتخاب شدت نور و رنگ نور متفاوت سازی می کنیم .

به درستی فضاهای مختلف باید با توجه به نوع کاربری نورپردازی شوند .

میزان نور مورد نیاز در جدول بین المللی روشنایی در دو پارامتر حداکثر و حداقل آورده شده است .

ولی دمای رنگ با توجه به نوع کارایی انتخاب می شود .

به طور مثال فضای آموزشی 4000 تا 5000 کلوین به جهت عدم بیقراری و دوم جلوگیری از خواب آلودگی صورت می گیرد .

فضاهای تجاری :

در فضاهای تجاری ، دمای رنگ نور ورودی ها 3000 کلوین ، جهت حس دعوت و مابقی فضاها با توجه به نوع کالا تغییر می کند .

فضاهای صنعتی :

دمای رنگ 6500 کلوین جهت انرژی بیشتر و تولید بیشتر بخش صنعت نیاز به نور کلوین بالا جهت ایجاد انرژی حداکثری برای پرسنل تولید را دارد .

فضاهای اداری :

در فضاهای اداری جهت بخش مراجعه حضوری ارباب رجوع ، دمای نور پائین 3000 تا 4500 کلوین مورد نیاز است .

همچنین برای فضاهای اداری جهت پرسنل دمای نور 4000 تا 5000 کلوین مناسب است .

فضاهای مسکونی :

فضاهای مسکونی قطعاً بسیار متفاوت هستند و با سلیقه ی شخصی نورپردازی می شوند .

ولی بهتر است کلوین پایین جهت آرامش بیشتر استفاده شود و نور 3000 کلوین بسیار مناسب است .

فضاهای درمانی :

قطعاً دمای رنگ در فضاهای درمانی که نیاز به بهداشت بالا دارد باید 6500 کلوین باشد تا هر نوع آلودگی به خوبی مشخص باشد .

ولی در فضاها و سالن های انتظار برای بیماران و همراهان آن ها معمولاً به اشتباه همین دمای رنگ استفاده می شود .

این امر صحیح نیست و باید دمای رنگ 3000 کلوین باشد تا به آن ها آرامش دهد .

متأسفانه در بیشتر مراکز درمانی در قسمت انتظار بیمار و همراه بیمار از رنگ نور 6500 کلوین استفاده می شود .

این مورد یکی از عوامل ایجاد بیقراری و اضطراب است .

فضاهای آموزشی :

فضاهای آموزشی حتماً باید از دمای رنگ 4000 تا 5000 کلوین استفاده کنند .

این امر به جهت استفاده همزمان در بخش آموزش و همینطور تحمل ساعات آموزشی بسیار مهم است .