آموزشی

تأمین کیفیت روشنایی

تأمین کیفیت روشنایی

نور بخشی از طیف الکترومغناطیس است .

این طیف در برخورد با سلولهای گیرنده شبکیه چشم انسان دریافت و پس از ارسال به مغز ، كمیت و كیفیت آن درک می گردد .

طیف دریافت شده از محیط اطراف بر مبنای خصوصیات آن در مغز به صورت نور، رنگ یا شیء درک می شود .

نور جزء جدایی ناپذیر عالم خلقت و یکی از مظاهر تجلی رحمت الهی است .

زندگی بر روی زمین بدون وجود نور اصلاً قابل تصور نیست .

تأمین کیفیت روشنایی

تأمین کیفیت روشنایی

حتی ساعت زیستی موجودات از جمله انسان نیز وابستگی عجیبی به سطح روشنایی دارد .

هرگونه اختلال در دریافت روشنایی مطلوب می تواند سبب بروز پیامدهای مختلف برای انسان گردد .

تأمین کیفیت روشنایی در محیط نیازمند یکپارچه سازی سه عامل مهم است :

 1. نیازهای انسان
 2. عوامل مربوط به معماری
 3. مسایل اقتصادی-زیست محیطی

نیازهای انسان به طور عمده شامل موارد زیر می باشد :

 • قابلیت و راحتی دید
 • كارایی شغلی
 • امکان ارتباط مناسب با محیط اطراف
 • زیبایی شناسی
 • تأمین ایمنی
 • بهداشت و آسایش

كارایی شغلی خود به تنهایی نیازمند كارایی ذهنی مطلوب است .
تأمین بهداشت و ایمنی نیز نیازمند قابلیت دید ، تأمین كمیت و كیفیت روشنایی متناسب برای درک كامل و به موقع از عوامل محیط است .

روشنایی در محیط كار اعم از صنعتی و غیر صنعتی از نظر تأمین نیازهای بهداشت، ایمنی و ارگونومی مستلزم رعایت همه مؤلفه های روشنایی مطلوب می باشد .

روشنایی ناقص یا نامطلوب می تواند علاوه بر اثرات مرئی بر سیستم بینایی ، اثرات غیر مرئی شامل اثرات بر كارایی ذهنی ، عصبی-روانی و فیزیولوژیک شاغلین داشته باشد .

روشنایی مطلوب می تواند بر مسایل زیادی تأثیر داشته باشد مانند :

 • بهبود سلامت
 • ایجاد آسایش
 • افزایش هوشیاری
 • بهبود خلق و خو
 • بهبود کیفیت خواب
 • سرعت عمل در کار
 • کاهش خطاها و حوادث
 • بالا رفتن کارایی
 • افزایش بهره وری
 • بهبود روشنایی همچنین می تواند به بهبود پوسچر كار (وضعیت قرارگیری بدن هنگام كار) كمک كند .

 

 

 

نوشته های مشابه