آموزشی

فواید اصلاح نظام روشنایی در شهر ها

فواید اصلاح نظام روشنایی در شهر ها :

سیمای یك شهر ، برآیند تصاویری از آن شهر است که هرمخاطبی، تحت تأثیر آن قرار گرفته، شهر را با آن سیمای عمومی شناخته و خاطراتی از آن دارد .

از طرف دیگر، منظر شهری در بیشتر شهرهای بزرگ دنیا به واسطه بناها یا مکانهای نمادین، درک میشود.

اما آنچه سیمای عمومی یك شهر را به وجود می آورد، نه تنها محدود به یك یا چند عنصر شاخص نبوده ، بلکه تمام تصاویری که از آن شهر در هرلحظه دیده می شوند را نیز دربر می گیرد.

منظر شهرهای بزرگ امروز در طول شبانه روز چهرۀ متفاوتی از شهر را در معرض دید کاربران فضاهای شهری قرار می دهد .

بخشی از این منظر را فعالیت های جمعی شهری در طول شب شکل می دهد و بخش دیگر را جنبه های بصری فضاهای شهری ، که در هنگام شب زیر پردۀ تاریکی از نظرها پنهان شده و تنها با نورپردازی مصنوعی قابل رؤیت است.

فواید اصلاح نظام روشنایی در شهر ها

فواید اصلاح نظام روشنایی در شهر ها

این دو جنبه، یعنی فضاهای شهری به عنوان بستر فعالیتهای جمعی شهروندان و تصاویر و مناظر شهر در شب به کمك هم، تصور مخاطب از شهر را در هنگام شب میسازد که از آن به سیمای شبانه شهر تعبیر می شود .

فواید اصلاح نظام روشنایی در شهر ها چیست ؟

 • شهر روان ، ایمن ، سرزنده و پویا در شب و ساعات تاریکی
 • احیای سیمای شبانه شهر ها
 • شهر شاداب و با طراوت شبانه
 • توجه به رونق زندگی شبانه و رویت چشم نواز شهر در شب و تأمین روشنایی مناسب در محلات
 • تأمین ایمنی حرکت برای پیاده ها و سواره ها در شب و ساعات شبانه روز
 • افزایش بازده عملکردی و فعالیت شهر و بازنمایی هویت فضاهای شهری در شب
 • تأمین امنیت شهر و شهروندان در شب
 • توجه به بازتاب هویت شهر در شب
 • توجه به صرفه جویی و استفاده بهتر از شرایط موجود و بهره گیری از انرژی های نو ، جایگزین و پاک همچون انرژی های خورشیدی و بادی با استفاده از فناوری های نوین نورپردازی به عنوان یک اصل که  هر سال حداقل 15 درصد نورپردازی در شب از محل انرزی های نو و جایگزین تأمین می شود .
 • همچنین امکان ایجاد نیروگاه مستقل برای روشنایی و صرفه جویی در شب
 • فرهنگ سازی در استفاده از نور در سطح عمومی و مناسبت های شادمانی
 • جلوگیری از آلودگی نوری و …

الگوي مناسب براي مديريت منظر شهری شبانه را بايد الگويی دانست كه هم تجليات و زيباييهای كالبدی و عملكردی شهر را باز می نماياند و هم بر مولفه های ادراكی و روان شناختی شهروندان از شب مورد نظر می باشد .