آموزشی

روشنایی مناسب در کلاس درس

روشنایی مناسب در کلاس درس :

روشنایی مناسب در کلاس درس باید چه ویزگی هایی داشته باشد ؟

در محیط های آموزشی و کلاس درس ، تأمین کیفیت بصری در پیشرفت تحصیلی اهمیت بالایی دارد.

تأمین حداقل روشنایی برای فضاهای آموزشی ضروری است .

اما هیچگاه برای میزان متفاوت نور در این فضاها معیاری تعریف نشده است.

میزان روشنایی در کلاس درس باید یکنواخت و بدون خیرگی باشد .

انسان برای یادگیری به مهم ترین حس خود یعنی بینایی نیاز به نور دارد.

روشنایی مناسب در کلاس درس

روشنایی مناسب در کلاس درس

هنگامی که شخص در محیطی با روشنایی ناکافی قرار می گیرد موجب خستگی ماهیچه های چشم و مخدوش شدن اطلاعات بصری محیطی  و افزایش احتمال اشتباه در کار می شود.

روشنایی از طریق مشاهده تزئینات دیداری محیط روی آسایش و احساس افراد تأثیر مستقیم دارد و موثر بر روابط بین افراد و کار گروهی می شود.

ایجاد آسایش بصری و افزایش بازدهی و رغبت جهت تحصیل، ازجمله فواید تنظیم روشنایی کلاس درس و جلوگیری از اختلال در بینایی دانش آموزان است.

مدرسه و کلاس درس محلی برای فعالیت های آموزشی است .

در این فضاها بیشتر فعالیت ها به صورت خواندن و نوشتن انجام می شود .

برای جلوگیری از آسیب به حس بینایی باید روشنایی مناسب برای این کار تأمین گردد .

تنظیم روشنایی کلاس باید به گونه ای باشد که از خیرگی و چشم زدگی جلوگیری شود .

روشنایی مطلوب می بایست تعادلی را بین نیاز های انسان، اقتصاد و محیط پیرامون آن ایجاد نمود که در یاد گیری دانش اموزان حائز اهمیت است.

عدم وجود روشنایی مطلوب عمومی و موضعی باعث آسیب رساندن به چشم دانش آموزان و پایین آمدن سطح یادگیری خواهد شد.

همچنین نور و روشنایی در فضاهای آموزشی باید به گونه ای باشد که نه تنها باعث خستگی چشم و کلافگی نشود بلکه انرژی بخش نیز باشد .

در بررسی های انجام شده نور استاندارد یا یخی برای مدارس و فضاهای آموزشی بسیار مناسب است .

نور یخی یا نور استاندارد ، برای مطالعه و مکان هایی که ما نیاز به تمرکز افراد داریم مناسب است مانند :

  1. تـمامی فضاهای های آموزشی
  2. دانشگاه ها ، مدارس ، کتابخانه ها
  3. مـکان های مشاوره ای و …

البته نور سفید یا مهتابی هم که انرژی بسیار زیادی را ایجاد می کند ، برای فضاهای آموزشی مناسب است .