آموزشی

خیرگی چیست ؟

خیرگی چیست ؟

خیرگی یا (GLARE) عاملی در روشنایی است که باعث خستگی و آزار چشم می شود و محدوده دید را کاهش می دهد .

خیرگی از برخورد پرتوهای شدید نور به چشم ایجاد می شود و فوق العاده آزاردهنده است .

خیرگی می‌تواند بر اثر استفاده از چراغ‌ های نامناسب ، قرارگرفتن چراغ یا پنجره در موقعیت نامناسب، یا انعکاس بیش از اندازهٔ سطوح ایجاد شود .

اگر برایتان پیش آمده باشد وقتی حجم زیادی از نور ناگهان به چشمتان می تابد دچار دردی در چشمتان می شوید که بسیار آزاردهنده خواهد بود .

یکی از مهارت هایی که در نورپرداز بسیار حائز اهمیت است انتخاب نور متناسب با محیط است .

اگر منبع نوری مناسب را با شدت نور مناسب انتخاب کنیم به هیچ وجه مشکل خیرگی را نخواهیم داشت .

برای مثال نوری که بالای چراغ اتومبیل هاست و در چشم رانندگان مقابل تابیده می شود ، خیرگی ایجاد می کند .

خیرگی چیست ؟

خیرگی چیست ؟

خیرگی به دو دسته تقسیم می شود :

  1. خیرگی مستقیم (Direct Glare)
  2. خیرگی غیر مستقیم  (Indirect Glare)

علت ایجاد خیرگی مستقیم (Direct Glare) چیست ؟

  • عدم استفاده از چراغ یا منبع نوری مناسب ( برای مثال استفاده از چراغی بدون حباب و یا بدون دیفیوزر )
  • عدم قرار دادن چراغ یا منبع نورانی در مکان مناسب  ( قرار دادن منبع نورانی در ارتفاع خیلی پایین یا خیلی بالا )

علت ایجاد خیرگی غیر مستقیم  (Indirect Glare) چیست ؟

  • افزایش ضریب انعکاس بیش از حد معمول ( برای مثال زمانیکه فضا دارای اینه کاری است نباید از سنگ یا سرامیک سفید رنگ استفاده کرد یا بالعکس )