آموزشی

تکنولوژی روز ترکیبی از علم و روشنایی کارآمدتر

تکنولوژی روز ترکیبی از علم و روشنایی کارآمدتر :

تکنولوژی روز ترکیبی از علم و روشنایی کارآمدتر

امروزه رشد و توسعه تكنولوژی در نورپردازی و بروز خلاقيت در اين زمينه ، استفاده از نور را در عرصه های مختلـف فـراهم كـرده اسـت .

ماهيت نورپردازی برخوردار از دو جنبه هنری و فنی است .

جنبه هنری دارای رويكرد طراحی فضاهای مختلف جهت خلـق زيبـايی و جنبـه فنی آن نيز دارای رويكرد استفاده بهينه از تکنولوژی های نوین است .

تغييرات ايجاد شده در زمينه نورپردازی در دهه های اخير چنان سريع و رو به تكامل بوده كه امـروزه نـورپردازی بـه عنـوان يـک دانـش تخصصی تلقی می شود .

به رغم اهميت نورپردازی در معماری و فضاهای شهری در ايران و خصوصاً تهران ، اقدام جدی در زمینه نورپردازی صورت نگرفته است .

در حالیکه نورپردازی موجب احیای زندگی شبانه در شهر می شود لذا عدم توجه به این موضوع سبب عدم وجود امنیت و در نتیجه عدم حضور شهروندان در طول شب در فضاهای شهر می شود .

نورپردازی در طراحی شهری و احيای فضاهای شهری در شب نقش بسزایی دارد .

تکنولوژی روز ترکیبی از علم و روشنایی کارآمدتر

تکنولوژی روز ترکیبی از علم و روشنایی کارآمدتر

استفاده از نور علاوه بر جلوگيری از بزهكاری شـبانه و ایجاد حس امنیت ، موجب احیای روحیه نشاط و سرزندگی در شهروندان می شود .

نمونه بارز این مسئله را می توان در سرازیر شدن شهروندان به خیابان ها برای تماشای چراغانی در اعیاد مذهبی و ملی و مناسبت ها به عینه دید .

از اين رو ميتوان ضمن آشنايی با ظرفیت های نورپردازی در داخل كشور نسبت به برنامه ريزی جهت جذب و استفاده از پتانـسيل هـای نورپردازی از خارج از كشور اقدام كرد.

آنچه اکنون تحول شگرفی در نورپردازی شهری ایجاد کرده است ورود منابع نورپردازی کم مصرف است .

در ابتدای شکل گیری این نوع منابع به دلیل میزان نوردهی پایین ، برای چراغ های اطلاع دهنده و مانند چراغ های راهنمایی استفاده می شدند .

اما اخیراً به دلیل ارتقای تکنولوزی امکان بهره برداری از آن ها با شدت نور زیاد فراهم آمده و جهت روشنايی معابر شهری نيز استفاده می شود .

از جمله مزایای این منابع نوری می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • كم مصرف بودن منابع و كاهش مصرف انرژی
  • امكان تنوع در نوع رنگهای آن براي نورپردازی با توجه به رنگ های متنوع كه این نوع منابع نوری از خود متصاعد می کنند .
  • قابليت برنامه ريزی نورپردازی و امكان ايجاد نورهای مختلف و متناوب و تغيير در نوع نورپردازی

از همين رو استفاده از اين منبع نوری در نورپردازی شهر يكی از مهم ترين اقدامات صورت گرفته در شهرها است .